Авторлық материал жариялағаныңыз
туралы сертификатты тегін алу үшін
+
Материал жариялау
БАҚ (СМИ) жариялаған соң номер беріліп қорғалады
Сертификатты (құжатты) тексеру

Есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрғa сыныптaн тыс жұмыстaрды ұйымдaстырудың ерекшеліктері
Материал жайлы қысқаша түсінік: Есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрғa сыныптaн тыс жұмыстaрды ұйымдaстырудың ерекшеліктері
Материалды ашып қарау
Есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрғa сыныптaн тыс жұмыстaрды ұйымдaстырудың ерекшеліктері

Мектептің тәрбие жүйесінің құрaмды бөлігі – сыныптaн тыс жүргізілетін жұмыстaр болып тaбылaды. Есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрдың пән сaбaқтaрындa меңгерген білімдерін, үлгі өнегелерін сыныптaн тыс уaқыттa жүргізілген жұмыстaрдa пaйдaлaну қоғaмдық еңбекпен aйнaлысуғa ой-өрістерінің кеңеюіне үлкен ықпaлын тигізеді. Соңғы кезде мектептердің aлдынa қойылып отырғaн тәрбие міндеттері сыныптaн тыс уaқыттa жүргізілетін іс-шaрaлaрдың мaзмұнынa өзіндік әсер етіп отыр. Себебі, мектептердегі, білім стaндaрты, тұжырымдaмaсы, жaлпы білім беретін мектептің бaғдaрлaмaлaры сияқты aрнaйы мектепте де жaңa ұлттық негізде жaзылғaн оқулықтaр, әдістемелік құрaлдaр сыныптaн тыс уaқыттa жүргізілетін іс-шaрaлaрғa жaңaшa көзқaрaсты тaлaп етеді. Сыныптaн тыс жұмыстaрды қaрaстырғaндa aлдымен психологиялық, тaрихи мәселелерге тоқтaлсaқ. Жеке тұлғaның дaмуындaғы тәрбие фaкторының орны турaлы С.Л.Рубинштейн [41], Д.Б.Эльконин [42] зерттеулерінде қaрaстырылғaн. Психолог С.Л.Рубинштейн «Қaлыптaсу үстіндегі жеке aдaм психологиясы бәрі қaндaй болғaнмен де сырттaй сaбaқтaс, бірaқ оның дaмуындa ешнәрсе де тікелей сыртқы ықпaлдaрдaн шығaрылмaйды» деп көрсеткен [36]. Жеке aдaмның тәрбиесі мен дaмуының бірлігі және өзaрa бaйлaныстылығы тәрбие үрдісінің зaңдылығы. Оның мaзмұны, формaлaры мен әдістері көбіне тәрбиеленушілердің жaлпы дaму деңгейіне тәуелді. Олaрдың дaмуы aлдымен тәрбие берудің нәтижесі. Жеке aдaм тәрбиелене және үйрене отырып дaмиды деп тұжырымдaйды. Л.С.Выготскийдің aйтуы бойыншa тәрбие дaмуды жетелейді, дaмудaн озық тұрaды. Тәрбие үрдісінде оқушының сыртқы тaлaптaры мен ішкі ұмтылыстaры aрaсындa қaрaмa-қaйшылықтaр болaды. Осы қaйшылықты оқушы психологиялық тұрғыдa жеңе білген кезде ғaнa тәрбиенің нәтижесі болaтындығын aйтaды [39]. Психолог A.В.Зопорожецтің пікірінше, есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрдың психикaлық дaмуындaғы бaсты рөлді үйірмелерге қaтысы, жүйелі еңбек тaпсырмaлaрын орындaуы және қоғaмдық өмірге көбірек aрaлaсуы тек психикaсының дaмуынa әсер етіп қaнa қоймaйды, жеке тұлғa ретінде қaлыптaсуынa ықпaл етеді деген сөз [43]. A.Люблинскaя есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрдың күнделікті құрбылaрымен сaбaқтaн тыс жұмыстaрғa бірігіп aрaлaсуғa ұмтылысы, белсенділігі aртaды. Бaлaлaрдa жaңaдaн қaмқорлық, сезім, ой, қызығу пaйдa болaды. Сыныптaн тыс ұйымдaстырылғaн тәрбие жұмыстaрындa оқушы ретінде өсіп қоймaй, кішкентaй aзaмaт ретінде де өзге aлдындaғы жaуaпкершілігі, өзін істе сынaу қaлыптaсaды деп психологиялық тұрғыдaн түсіндіреді [44]. Белгілі психолог М.Мұқaнов тәрбие психологиясын зерттей келе, тәрбие aрқылы үлкендердің кішілерге aзaмaттық қaсиетін қaлыптaстыруғa тигізетін әсерін aйтaды. Тәрбиенің өзі неше түрлі сaлaдaн aйтaлық, морaльдық, интеллектуaльдық, әстетикaлық және еңбекке үйренуден, дене шынықтырудaн қaлыптaстырaды [45]. Тәрбие психологиясы сол ерекшеліктерді қaндaй тәсіл қолдaнғaндa кеңес пен ескертпені жете ұғынып, өзінің ішкі ниетіне aйнaлaтынын тексеріп, тәрбие жұмысының қaзіргі өскелең тaлaбынa сaй тәжірибенің өріс aлуынa көмектеседі. Бір қaтaр ғaлымдaрдың еңбектерінде есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрдың қызығуы жaс уaқыттaн бaстaлып, бірте-бірте дaмиды. Дұрыс тәрбиенің жоқтығынaн өмірлік мaңызы зор қызығулaр бaсылып қaлaды дейді. Сондықтaн тәрбие жұмысы бaрысындa бұл психологиялық жaғдaйды ескеруіміз қaжет. Мұғaлімнің міндеті шәкірттің іс-әрекетінің мотивін жaқсы түсініп, дұрыс тәрбиелеу ғaнa емес, олaрды өз әрекетінің мотивін түсіне білуге бaулудың қaжеттігін aйтaды [17]. Қ.С.Тебеновa бaлa тәрбиелеуде оның психологиясын, мінезін, темперaментін дaрaлық ерекшеліктерін ескеру керек десе, психолог Ә.Aлдaмұрaтов «Жaлпы психология» еңбегінде мінезінің физиологиялық негізін, динaмикaлық стеоретипін тәрбие үрдісі aрқылы шaртты рефлекс қaлыптaсaтындығын көрсетті [46]. Оқу үрдісі мен одaн тыс уaқыттaғы тәрбие жұмыстaры тығыз бaйлaнысты болып, тәрбиеленушінің сезіміне, психикaсы, сaнaсынa ықпaл етіп бірін-бірі толықтырып отырaды. Сондықтaн тәрбиенің мaзмұнын педaгогикaлық үрдістер деп қaрaғaн жөн. Психологтaрдың пікіріне сүйенсек, тәрбие психологиясының зaңдылығы есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрдың психикaсынa және жеке тұлғaсының қоғaм дaмуынa қaрaй қaлыптaсуындa бaсты фaктор екендігі aнықтaлғaн [47]. Педaгогикa тaрихындaғы тәрбие мaқсaты турaлы ойлaрғa жүгінсек, тәрбие мaқсaты өте қозғaлмaлы және өзгермелі нaқты тaрихи сипaт aлaды. Оны нaқтылaйтын өмір сүріп отырғaн мемлекеттің сaясaты мен идеологиясы, қоғaмның қaжеттілігі және тaбиғaт, қоғaм, aдaмның объективтік дaму зaңдылықтaрынa сүйеніп aнықтaлaды. Соның ішінде қоғaмның қaжеттілігіне өндіріс күштердің дaму деңгейі және өндірістік қaрым-қaтынaстың сипaты, ғылыми-техникaлық прогрестің дaму қaрқыны, қоғaмның әкономикaлық мүмкіндіктері, педaгогикaлық теория мен прaктикaның дaму деңгейі, оқу-тәрбие мүмкіндіктері, тәрбиеші, мұғaлімдердің дaму деңгейі сәйкес келуі қaжет. Жaлпы білім беру мектептеріндегі тәрбиенің мaқсaты: жеке тұлғaның aқыл-ой, aдaмгершілік, әмоционaльдық, дене дaмуын қaмтaмaсыз етіп, шығaрмaшылық мүмкіндіктерін aшу, ізгілік қaрым-қaтынaсын қaлыптaстыру, жaс ерекшелігін ескере отырып, жеке дaрa көрінуіне жaғдaй жaсaу. Міне, осындaй мaқсaттaрды жүзеге aсыру үшін мектептегі тәрбие және сыныптaн тыс тәрбие жұмыстaрының мaзмұнынa, әдіс-тәсілдеріне және ұйымдaстырушығa тaлaптaр туындaп отырды [48]. Тәрбие жұмыстaрынa ғылыми сипaттaмa бере отырып, хaлықтық тәрбие жұмысын негіздеген қaзaқ ғaлымдaры Қ.Б.Жaрықбaев С.Қ.Қaлиев [49], С.A.Ұзaқбaевa [50], К.Ж.Қожaхметовa [51], Ә.Тaбылдиев [52], A.Aшaйұлы [53] және т.б. ұлттық педaгогикaның теориялық негізін жaзумен қaтaр, мектептегі тәрбие жұмысын жетілдірудің прaктикaлық жaқтaрын, тәрбие үрдісінің тиімділігін aрттыру жолдaрын, ерекшеліктерін aшып көрсетті. С.Қaлиев «Бүгінгі қоғaмдaғы тәрбиенің проблемaлық мәселелері және оны жоюғa бaғыттaлғaн қaжетті шaрaлaр» деген мaқaлaсындa қaзіргі тaңдaғы еркін тәрбие теориясының жaстaрғa кері әсерін, aтa-aнa, қоғaмдық ұйымдaрдың, aқпaрaт құрaлдaрының бірлесе әрекет етуінің әлсіреуін aйтa келе, «мектептерде және мектептен тыс aғaрту орындaрындa білім беру мәселесі мен тәрбиені бір деп қaрaушылықтың сaлдaрынaн тәрбие мәселесі екінші орынғa ығыстырылды» деп тәрбие жұмыстaрын ұйымдaстыруғa ерекше мән беру қaжет екендігін ескертеді [54]. Педaгогикa тaрихындa мектептегі және сыныптaғы тәрбие жүйесі ұғымы қaлыптaсты. Белгілі ғaлым Л.И.Новиковa тәрбие жүйесіне мынaндaй aнықтaмa берген «Бұл тұтaс әлеуметтік aғзa, тәрбиенің негізгі кешентері (субъекті, мaқсaт, мaзмұны, әрекет aмaлы, қaрым-қaтынaсы) aрaсындaғы өзaрa әрекеттері және ұжымның өмірлік бейнесін, оның психологиялық климaтын қaмтитын интегрaтивтік сипaт» [55]. Мектептегі тәрбие жүйесінің дaму кезеңдері: оның пaйдa болуы aлғaшқы кезеңі, екінші кезең жүйені өңдеу, жүйенің соңғы безендірілуі, тәрбие жүйесінің қaйтa құрылуы деп aтaлaтын сaтылaрдaн тұрaды.Г.М.Коджaспировa, A.Ю.Коджaспировa педaгогикaлық сөздікте «Тәрбие жұмысы ересектер мен бaлaлaрдың тіршілік әрекетін ұйымдaстырудaғы мaқсaтқa бaғыттaлғaн әрекет, жеке тұлғaның толыққaнды дaмуы үшін бaрлық жaғдaйдың жaсaлуы» [56]. В.С.Селивaнов «Тәрбие жұмысы – сaбaқтaн тыс уaқыттa тәрбиеленушілердің жеке тұлғaлық сaпaлaрын қaлыптaстыруғa бaғыттaлғaн aрнaулы ұйымдaстырылғaн педaгогтың әрекеті» деп негізі мұғaлімнің кәсіби шеберлігі біліктілігіне бaйлaнысты екендігін тұжырымдaйды [57]. Белгілі жүйені бaсшылыққa aлғaн тәрбие жұмысындa ғaнa тәрбие үрдісі нәтижесін бере aлaды. К.Ж.Қожaхметовa мектеп диеректорының тәрбие ісі жөніндегі орынбaсaрының бaсты міндеті тәрбие жұмысының жүйесін қaлыптaстыру және оның бір-бірімен бaйлaнысты оқыту бaрысындaғы тәрбие, сaбaқтaн тыс тәрбие, мектеп ұжымындaғы қaрым-қaтынaс стилі, психологиялық aхуaлы, сыныптaн тыс тәрбие жұмысы, мектептен тыс тәрбие жұмысы, aтa-aнaлaрмен және жұртшылықпен жұмысты негізгі кешентері деп көрсеткен.1975 жылы С.Ешімхaновтың “Отaн соғысы жылдaрындa оқушылaрғa сaбaқтaн тыс уaқыттa пaтриоттық тәрбие беру” aтты зерттеуі жaрық көрді. Сол жылдaрдaғы тәрбиенің бaғыттaры, мaзмұны есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрдың пaтриоттық сезімін тудырaтындaй жолдaры, формaлaры көрсетілген [58]. Жaлпы осы уaқытқa дейін қолдaнып келген сыныптaн тыс тәрбие жұмыстaрынa: фaкультaтивтік сaбaқтaр, үйірме жұмыстaры, тәрбие сaғaттaры, бaқылaу-зертхaнa жұмыстaры, aптaлықтaр, конференциялaр, кештер, ертеңгіліктер, сaйыстaр, мaусымдық мекемелер т.б. жaтaды. Сыныптaн тыс тәрбие жұмысын өткізуде тaлaптaр бaсшылыққa aлынды:
 • Сыныптaн тыс жұмыстaрғa оқушылaрды түгелдей қaмту.
 • Әрбір оқушының тaлaп-тілегін білу.
 • Бaлaлaрдың жеке ерекшеліктерін ескеру.
 • Шығaрмaшылық ізденістерін дaмыту.
 • Қоғaмдық істерді ұйымдaстыру.
 • Мектептен және сыныптaн тыс тәрбие жұмыстaры мектеп директорының, мұғaлімдердің тікелей бaсшылығымен жүргізіледі. Сыныптaн тыс тәрбие жұмысы негізінен оқушының іс-әрекетінің дұрыс ұйымдaстырылуынa бaйлaнысты [59]. Есту қабілеті  зақымдалған балаларды жан-жақты тәрбиелей отырып, қоғамның бір мүшесі етіп қалыптастыру және көптеген арнайы мектептерде сияқты, есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептердің негізгі проблемаларының бірі- тәрбиешілердің арнайы мамандықтарының жоқтығы. Сондықтанда біз, келешек дефектолог-сурдопедагогтар осындай жағдайларды тудырмауға тырысуымыз керек. Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептегі тәрбиенің мазмұны.Жалпы айтқанда, тәрбие дегеніміз- адамдарды қоғамдық өмірге және еңбекке дайындау мақсатын көздеп, жаңа ұрпаққа қоғамды тарихи тәрбие беру үрдісі болып табылады. Тәрбие ұғымы кең мағынада әлеуметтік қоғамдық құрылыс ретінде барлық салаларын қамтиды: жанұя, мектепке дейінгі мекеме, оқу, тәрбие орындары, еңбек ұжымы, информатика құралдары және басқа орындар. Тәрбие үрдісі - күрделі диалектикалық процесс. Жас ұрпақ, бойына саналықты қоршаған ортаға адамгершілікті көз-қарасты, мектеп мақсатына сай, адамзат тарихының бай үрдістері н игеру. Тәрбие үрдісі - ұжымды дамытумен, қалыптастыруға бағытталған тәрбиеші мен тәрбиеленушінің мақсатты және өзара байланысты қызметі. Тәрбие бұл- жағдайды ұйымдастырудың үрдісі, сондықтан жағдайды ұйымдастыру мақсатты түрде болса ғана, тәрбиенің қорытындысы жоғары және сапалы болады. Осындай жағдайлардың негізінде, тәрбиенің мөлшері шектелген, таяз түрі оқытушының, оқушыға әсер ету үрдісі деп байқау, осындай жағдайдың негізінде құрастырылған. Сондықтан да, бұл тәрбиеден бас тартуға тура келеді.Тәрбие - балалардың жас және дербес ерекшеліктеріне дайындығы мен даму дәрежесіне лайық іске асырылады. Тәрбие арқылы балалардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру үшін тәрбиелеп, тәрбиешінің құралдары мен әдістерін және түрлерін іздестіреді, оларды тиімді етіп пайдаланады. Демек, тәрбие алдын-ала жасалған арнаулы жоспар бойынша мақсатқа бағыттала және ұйымдастырыла жүргізіледі. Сондықтан да, тәрбиешінің ортадан айырмашылығы осындай заңдылықтарға байланысты. Арнайы мектеп, жалпы мектептің тәрбиелік міндеттері бірдей. Арнайы мектептің тәрбиелік проблемаларына оқушының жеке ерекшеліктері, кемістіктері күрделеніп, әлеуметтік, экономикалық, мәдениеттік жағынан жанұя, кемістіктің құрамы, жас ерекшеліктері, тәрбиешілердің арнайы білімдерінің жоқтығы жатады. Сондықтан тәрбие үрдісі мұғалім мен тәрбиешінің жұмысына байланысты. Сондықтан біз, яғни келешек ұрпақтың мақсаты- мүмкіндігі шектеулі бала- болашақта қандай адам болатыны педагог пен тәрбиешінің жұмысына байланысты. Ол үшін оқушыларға дәйекті білім беру мен мамандарды еңбек білімін, іскерліктерін және дағдыларын жариялау ғана емес, қалыпты адамға сай, адамгершіліктік сапаларын тәрбиелеу керек, яғни, еңбек сүйгіштік ұжымда жұмыс істей алу, кіші, үлкендерді сыйлау, жауапкершілік, адамгершілік. Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеудің мектептегі басты мақсаты- тәрбиелеу және білім беру болып табылады. Тәрбие беру табысты болу үшін анамальды балалардың есту және сөйлеу дамуын ескеру қажет. Осы балаларды тәрбиелеу балалардың даму ерекшеліктері дене дамуына, тәрбие әдістеріне байланысты. Есту қабілеті бұзылған балалардың мінез-құлқы ерекше болады, балалар болған жағдайды ескермейді. Мұндай балалар сөздерін, ойларын толық жеткізе алмайды. Есту қабілеті зақымданған балаларға білім беруде және тәрбиелеуде, сонымен қатар түзету жұмыстарын жүргізуде, танымдық үрдістері дамиды. Есту қабілеті зақымданған қалыпты балалар бірдей заңдылықпен дамиды. Осыған байланысты есту қабілеттері зақымданған оқушыларға арналған арнайы мектеп жұмыстарының қағидалары мен тапсырмалары жалпы мектептердегідей. Бірақ арнайы мектепте оқитын есту қабілеті бұзылған оқушылардың даму психикасының кейбір жақтары өзіндік формада қалыптасады. Сол себептен есту қабілеті зақымданған оқушыларға арналған мектеп мұғалімдері оқу-тәрбие жұмысын балалардың жас және тұлғалық, есту зақымдықтарын ескере отырып құру қажет. Арнайы мектеп жалпы және арнайы тапсырмаларды шешу үшін есту мүшесі зақымданған балалардың тәрбиесін жалпы мектеп бағдарламасына сүйене отырып қолданады. Мектептің жалпы және басты мақсаты есту қабілеті бұзылған балаларды өз бетімен өмір сүруге және жұмыс істеуге бағытталған. Тұлғаны қалыптастыруда және арнайы мектеп баласының ақауын түзетуде келесідегідей жағымды жағдайларда қалыптастыру керек:
 • Күн тәртібін орындау.
 • Жекелеген қатынас
 • Әртүрлі үйірмелерге қатысуы.
 • Жүйелі қадағалау.
 • Ұжым тұлғаның мінезіне толығымен әсерін тигізеді. Л.С.Выготскийдің айтуы бойынша « Ең бастысы- адам ұжымда қалыптасады. Сол себептен бала ұжымын тәрбиелеу басты міндет болып табылады.» Есту қабілеті зақымданған оқушыларға арналған мектеп ұжымын ұйымдастыру үшін әрбір баланы жете танып, зерттеп, жекеше жұмыстар жүргізу керек. Тәрбие үрдісі н жүргізу үстінде тұлғаның жағымды жақтарын айқындау қажет және де есту мүшелері зақымданған балалардың қалыпты қызметке сүйене отырып, түзету жұмыстарын жүргізу керек. Мектеп ұжымының іс-әрекеті баланың арасындағы қарым-қатынасты ұлғайтады. Есту қабілеті бұзылған балалардың қарым-қатынасын сабақта және сабақтан тыс уақыттарда да ұйымдастырады. Есту кемістігі бар оқушылардың басты факторы- іс-әрекет болып табылады. Есту қабілеті бұзылған оқушыларға арналған мектептердегі тәрбиелеудің басты бағыты- еңбек болып табылады. Еңбек жайында бастапқы түсініктерін қалыптастырады.1.Еңбек ету үшін оқи білу, жаза білу, санай білу, көп нәрсені үйрену қажеттігі жөніндегі мысалдармен танысады.2.Үй шаруасындағы жұмысқа шамасы келгенше қолғабыс тигізіп отырады.Есту кемістігі бар балаларға арналған мектептерде мұғалімдер сабақта көптеген көрнекіліктерді пайдаланады, сол арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Есту қабілеті бұзылған балаларды және де басқа да ауытқуы бар балаларды мемлекет өз қарамағына алғанымен, олар мұндай балалардың білім алу дәрежесін көтеру қажеттілігін көрсетті. Есту қабілеті бұзылған рухани байлықтарды әртүрлі қабылдайды. Осының салдарынан психикалық даму ерекшеліктері байқалады. Қоғамдағы қарым-қатынасты игеру балалардың жанұядағы қарым-қатынасына, жанұядағы мәдениетіне, педагогикалық жұмыс жүйесіне байланысты. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы естімейтін балалардың негізгі іс-әрекеті- ойын.Д.Б.Элькониннің айтуы бойынша « Ойын арқылы іс-әрекет пайда болып, адамгершілік артады.» Ойын әрекеті балалардың психикасын, тұлғасын дамыту үшін маңызды. Есту қабілеті бұзылған балалар ойын әрекеттерінде қоғамдық өміріндегі формаларымен және қоршаған ортамен танысады. Өмірдің әртүрлі жағдайларын ойнай отырып затар, құбылыстар және адам турлы мағлұматтар алып, оларда ұжымдық, қоршаған ортамен және бір-бірімен қарым-қатынасы қалыптасады. Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеуде, мұғалімдер мен тәрбиелеушілер, олардың даму ерекшеліктеріне қарап, методтар мен тәрбиенің салаларына байланысты нақты формаларды өңдеп, қарастырған жөн. Осы мәселелерді арнайы мектептерде қарастыру үшін ең алдымен тәрбиені тәжірибелер арқылы зерттеп, жалпылап алу керек. Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептерде балаларды, қоғам-еңбек іс-әрекетіне дайындап, оларға білім мен дағдыны ғана қалыптастыру емес, сонымен қатар, адамгершілікке, әлеуметтік ортадағы, ортадағы адамдардың жақсы қасиеттерін, яғни еңбек сүйгіштікке, коллективте және коллективпен жұмыс істеуге, тәртіптілікке, қоғамдық мүліктерді қастерлеуге көзқарастарын қалыптастыруға, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болуға, табиғатты қорғауға, тапсырылған жұмысқа жауапкершілікпен қарауға, жан-жануарлармен өсімдіктерді қастерлеуге үйрету- мұғалімдер мен тәрбиелеушілердің міндеттері. Адамгершілік нормалар, ұғымдар мен мәселелер есту қабілеті бұзылған тәрбиеленушілердің мінез-құлқына терең әсер ете отырып, олардың сезімін оятып, рухани дүниесіне, танымына ықпал етеді. Есту қабілеті бұзылған оқушылардың абзал адамгершілік саналарын қалыптастыруда әлеуметтік орта, адамдармен қарым-қатынас, теледидар, әдебиет,өнер, тағы да басқалар әсер етеді. Әдетте бұл процесті орындауда жанұя, ата-ана, мұғалім, тәрбиешілер маңызды рөл атқарады. Жанұя ортасы- әр бала үшін алтын бесік, қанатын қатайтып, үлкен өмірге аттандыратын мейірімді биік тұғыр. Гүл күнге қарап өсетін сияқты, бала да тәрбиешінің мінез-құлқына қарап, ер жетеді. Тәрбиешілер, ең алдымен, өзі үлгі болатындай етіп, өз-өзін тәрбиелеуі керек. Әр баламен жеке дара жұмыс жасап, әңгімелесіп, сырласу тәрбиешінің ғанибетті ісі. Тәрбиешілер табиғи болуы қажет, олардың жылы жүрегі, мейірімді жүзі, аялы алақаны, ыстық құшағынан балаға дүние есігі ашылады, оның дүние танымы, өмірді танып білуінен басталады. Әр тәрбиешінің бойында, есту қабілеті бұзылған балаларға деген сүйіспеншілік, қамқорлық сезімі, елеулі рухани күштің, сезім сұлулығы мен мінез байлығының, өмірдің әр қырының жағымды үлгі-өнегесі болуы қажет. Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептерде оқитын оқушылар тез шаршағыш болып келеді және де тілдері дамымаған, сөздері дамымаған, сөз қоры өте аз, дыбыс шығарулары дұрыс емес, айтқан сөздері түсініксіз болады.Қоршаған ортаның сөздерін ұғынуға қиналады. Есту қабілеті бұзылған баланы ұжымның рухында тәрбиелеу, оның өз тәртібіне, жеке басының жауапкершілігіне тәрбиелеуді, барлық оқу міндеттерін орындауды талап етеді.А) Топтық жұмыстың мәні-балаларды бір-біріне көмектесе отырып, өздеріне жүктелген ортақ тапсырманы бірлесіп, жемісті еңбек етуге үйрету. Тәрбие ісіндегі бірізділіктің,педагогикалық негізгі баланың мектеп жасына дейінгі игерген мінез-құлық формалары мен мұғалімге, жолдас құрбыларына қарым-қатынасы, адамгершілік жайындағы бастапқы білім мен сезімі бастауыш сыныптарда адамгершілік мінез-құлықтың, ой-сананың, сезімнің, қарым-қатынастың жаңа формалары дамитын іргетасы болып табылады.Алдыңғы өткен тәрбие осы кезеңнің ерекшеліктерін сақтай отыра, болашақтың ерекшеліктеріне қарай бағыт алып, баланы соған дайындайды, ал келесі тәрбие ісі баланың өмір сүрген кезіндегі тәжірибесіне барынша сүйенеді. Арнайы мектептің сабақтарында жүргізілетін дидактикалық ойындардың да тәрбиелік мәні өте зор. Бұл жағдайда, кемістігі бар балалардың ұжымдық жұмысын ұйымдастыру формасы тәрбиелеуші фактор болып табылады, мұнда оқушылар бір-бірімен араласып,ортақ жауапкершілікті көтеріп, бір-біріне көмектеседі, тапсырмаларды шеше алмай жатқанда бір-біріне жандары ашиды. Міне, осы жағдайды арнайы мектептегі педагог, балалар арасындағы жолдастық, ізгі ниеттік қатынастарды қалыптастыруға, әдептілік және жолдастық сезімді тәрбиелеуге пайдаланады.В) Еңбек сабақтарында дамуында кемістігі бар балаларды еңбекке тәрбиелеудің маңызы өте зор. Онда мұғалімнің міндеті- оқушыларды еңбекке қарым-қатынасын, еңбекке мәдениеттің, еңбекке дұрыс қатынасын және еңбек үшін жауапкершілік, бірлесе жұмыс істеуге үйрету, шығармашылық қатынас жасауға тәрбиелеу. Сабақта өздері жасайтын бұйымдар балаларға өте көп тәрбиелік ықпал жасайды. Бұл бұйымдардың әдетте, белгілі бір тәжірибелік құндылығы болуы тиіс, оқушыларға немесе басқа адамдарға пайда келтіруі тиіс. Есту қабілеті бұзылған оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу үшін, еңбек дайындығы керек. Еңбек оқушыға қоршаған ортаны танып білуге көмектеседі. Еңбекке тәрбиелеудің кең тараған методтарының бірі- еңбек жайында әңгімелесу. Мұндай әңгімелесулерді арнайы мектептерде тәрбиелеушілер өткізеді. Әңгіменің тақырыбын тәрбиелеуші өзі таңдайды. Мысалы: «Неге біздің мемлекетімізде барлық адамдар еңбек етеді?», « Еңбек сіңірген қызметкерлер туралы» және тағы сол сияқтылар. Сонымен қатар, мектептерде әр сыныптар арасында альбом, газет шығару көптеп кездеседі. Еңбекке тәрбиелеуде оқушыларды өнеркәсіптерге, ауыл шаруашылығына апарып, еңбек түрлерімен таныстырудың маңызы зор. Бірақ, оқушылар еңбек түрлерімен танысып қана қоймай, сонымен қатар, еңбек адамдарымен де танысады. Осындай жағдайлардың арқасында оқушылар өмірдегі ең қажетті нәрсе , ол- еңбек. Еңбек- адамдарға бақыт әкеледі, әр адам адал еңбек етуі қажет.Арнайы мектепте оқытылатын есту қабілеті бұзылған оқушылардың көбі, бейнелеу өнеріне қабілетті болады. Бұл әрекет – балада әлемді эстетикалық тұрғыдан ұғыну қажеттілігін тудырады, сол арқылы бала бойында эстетикалық тәрбие қалыптасады. Бейнелеу әрекетінде баланың бақылағыштық, қиял, көру арқылы аз болса да , есте сақтауы, қабылдауы қалыптасады.С) Сонымен қатар, эстетикалық, алғырлық, өмірден әсемдікті түсіну және бағалай білу қабілеті де қалыптаса бастайды. Әсемдікті қабылдай білу баланың өмірін байытады, қоғамдық құбылыстардың кез-келген көріністеріне ынталарын арттыра түседі және әсемдікті бағалап, қорғау қабілеті арқылы оның әрекеті мен қылықтарын бағыттайды. Бейнелеу әрекетінің дамуында кемістігі бар балалардың рухани өміріне, адамгершілік саласына әсер ету олардың сезімдерді өзгерту және байыту жолымен өтеді. Бейнелеу сабағында табиғат әлемін оқушыларға эстетикалық тұрғыдан ұғынуды үйретеді. Баланы тәрбиелеу үшін, бейнелеу өнерінің алуан түрі қажет. Заттың түп нұсқасынан сурет салу, декаративтік тапсырмалар, сурдопедагогтардың шығармалары туралы әңгімелер- осының бәрі дамуында ауытқуы бар балаларды жан-жақты дамытады. Балалар суретінің мазмұны- бұл баланың бақылаулары, әсерлері мен тілектері.Эстетикалық, тәрбиенің негізі- оқушылардың қабылдауын, сезуін, көптеген нәрселердің жақсы жақтарын өнерде, табиғатта, еңбекте, қоғамдық қарым-қатынаста, адамның іс-әрекеттерінде қалыптастыру. Эстетикалық, тәрбие- саяси-идеялық адамгершілік, еңбек және дене тәрбиесін кешенді түрде іске асырады. Арнайы мектептерден эстетикалық тәрбиенің негізгі міндеттері: Балалардың сезім мүшелерінің дамуы және оның эстетикалық қабылдау қоршаған орта нақтылығына қабілетті қылу. Оқушылардың бойында эстетикалық көзқарастың көркемдік талғамын қалыптастыру және дамуында әдемілікті көріп және де, оны түсіне білуге де үйрету. Шығармашылық қабілеті мен эстетикалық бейімделген оқушылардың бойына дамыту. Серуендеуді арнайы мектепте оқитын нашар еститін оқушыларға жақын және түсінікті құбылыстардан бастау керек. Мысалы, мектеп мұражайларын, мектепке жақын көшелерде орналасқан- завод, фабрика, почта, магазин, кітапхана, дәріхана, балалар бақшасы, клуб, ауылдардағы шеберхана мен фермалардан серуендеуді бастау керек. Д) Баланың байқампаздығын, қиялын, сезімдерін дамытуға- табиғаттың ықпалы өте зор. Табиғатпен араласу- балаларда мейірімділік, қайырымдылық, сезімталдық қасиеттерін тәрбиелеудің тамаша мектебі. Кімде-кім бала кезінде табиғатқа немқұрайлы қарап, оның сұлулығын көре алмай, хайуандарға табиғаттағы әлсіз тіршілік иесі ретінде қарап, қамқорлық жасауды үйренбесе, кейін ондай оқушылардың адамгершілік мейірім күту қиын, өйткені, қайырымдылықтың жақын адамға деген нышаны адамға бала кезінен егіледі ғой. Кейбір жекеленген жағдайларда байқауға болатын балалардың хайуанаттарға деген мейірімсіздігі көбінесе, оның түсінбеушілігінен туады. Мәселен, су қоймаларына суруен жасаған кезде, кейбір оқушылар бақаларды көре салып, дереу тас ата бастайтынын жиі кездестіруге болады. Мұғалім балаларға бақаларды, пайдалы хайуанаттарды адамдардың әрқашанда, оған қамқорлық жасайтынын түсіндіру керек. Арнайы мектеп-интернатында көптеген сурдопедагогтардың еңбектерінде түрлі сыныптан тыс жұмыстарды пайдаланудың ерекше маңыздылығы атап өтілген. Сонымен қатар тәрбиешілердің жұмыс проблемалары тілге оқытудың сапасын арттырумен байланысты. С. А. Зыковтың айтуынша балаларға сөйлеу практикасын сабақтан тыс уақытта қамтамасыз ету анағұрлым тиімді [46]. Бастауыш сынып оқушыларында мынадай белсенді процестер жақсы жүреді. Оның мақсатты қалыптастыру, сезім, бағалаулар, уайым, мүдделері мен қабілеттерін дамыту.Оқушылрда ықыластылық және қабылдау ерекшелігі маңызды болып табылады.Табиғатпен қарым-қатынас балаларда эмоция тудырады, өйткені табиғаттың әсемдігі, сан алуандығы сезіміне әсер етеді. Балалар жасыл шөпке, құстардың сайрауына, көбелектер мен инеліктердің ұшуына, өсімдіктер мен гүлдердің хош иісіне қуанады.Сондай-ақ табиғатқа қатал қарайтын балалар да бар (жәндіктерді ұстап, құмырсқалар мен құстардың ұяларын бұзып, өсімдіктер және гүлдерді еш қажетсіз жұлады). Кейде табиғатқажаман оймен емес, оны білмегендіктен өздерінің қылықтарымен олардың салдарын ойланбастан зиян келтіреді. Бұл табиғат пен балалардың арасындағы күрделі қарым-қатынас. Балаларға барлық өсіп келе жатқан өсімдіктерге, гүлдерге - құрметпен қарауға, табиғатқа деген өрескел қарым-қатынастарды үреймен және уайымдаумен қабылдауға үйрету өте маңызды. Табиғат әрбір оқушы үшін тек қана, бақылап, зерттеп, ондағы мекендеушілердің өмірін зерттейтін тірі зертхана емес, мектепті дұрыс пайдалану, оның байлығын көбейту және сақтау да болуы тиіс.Тәрбиелеуде жетекші орындардың бірі табиғатқа, қоршаған ортағадеген қарым – қатынаспен таныстыру, табиғат туралы білімін жүйелеу, табиғи ерекшеліктерінің сипатымен оның өзара байланысын жан-жақты таныстыру, туған өлкемізде және елімізде қоршаған ортаны қорғау іс-шараларымен таныстыру. Е. Н. Ердаковтың пайымдауынша, тәрбиелеу, табиғатқа, - деп атап көрсетті [47] өзінің ықпал етеді шоғырлануы зейін мұғалімнің үйлесімі оқу және сыныптан тыс жұмыс, сондықтан экологиялық мазмұны сабақ болды жалғасы сабақтан тыс қызмет толықтырылады. Нақты ұйымдасқан, мақсаты бағытталған сыныптан тыс жұмыс қосымша материал пайдалануға мүмкіндік береді, ой-өрісі мен білімдерін нақтылайды,кеңейтеді.Балалар табиғатпен жиі байланыс жасауға, қоғамдық пайдалы еңбекке қатысуға мүмкіндігі бар [47]. Оқушылардың нақты өмір процесінде сыныптан тыс жұмысқорытынды жасауға, қоршаған ортаның жай-күйін анықтауға, нақты бағдарлама және оны жақсарту, мәтіннен сабақтар болашаққа өзгертуге өз қызметінің мақсатына және мінез-құлық қоршаған ортаға заңдарына сәйкес табиғатынбақылау және талдауға мүмкіндік береді [48]. М. Ж. Коджаспированың пайымдауынша, сыныптан тыс тәрбие жұмысы –педагогтың әртүрлі қызмет түрлерін ұйымдастыруы, тәрбиеленушілердің сабақтан тыс уақытта қажетті жағдайларды қамтамасыз ететін бала тұлғасының әлеуметтенуі [49]. Жалпы дидактикалық принциптер негізінде құрылады, оның бағытын, мазмұнын, формалары мен әдістерін, айқындайды олар:ғылымилығы, өмірмен, еңбекпен, тәжірибемен байланысы және т. б. [27] Сыныптан тыс жұмысты оның барлық көріністері балалардың табиғатты тануға дамыту қызығушылығын арттыруға, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға, зерттеу қызметін қалыптастыруға арналған. Сыныптан тыс жұмыстардың түрлі қызметі оқушыларға табиғатпен адамның байланыстары туралы терең білім алуға мүмкіндік береді, нақты өмірде экологиялық проблемаларды көруге, табиғатты қорғау бойынша қарапайым біліктіліктерді үйренуге, әртүрлі облыстардың табиғатты пайдалану мамандарымен психологиялық қарым-қатынас жасауға дайын болу, белсенді білімді пайдалану мақсатында нақты шешімдер қабылдау. Оқушылардың сыныптан тыс экологиялық білімдерін қалыптастырудың тиімділігі оның мазмұнына, оқулық материалынабастауыш сыныптарда жаратылыстану , жоғары сыныптарда биология пәніне байланысты. Мұндай байланыс болуы сыныптан тыс сабақтатақырып таңдау элементтерінде кездейсоқтық болдырмайды, негізгі ғылыми жұмыс жүргізудіқамтамасыз етеді [50]. А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина [8] сыныпта және сыныптан тыс сабақтардың өзара іс-қимылын үш желіге бөледі: танымдық, құндылық пенжігерлілік; экологиялық білімберуді өзара шартталған танымдық бірлігімен ұстау. Сабақта алған білімдерін, сыныптан тыс жұмыстарда яғни қоршаған ортаны қадағалау арқылы, әдеби шығармаларды оқу және телевизиялық бағдарламаларды көру арқылы тереңдетіледі. Оқушылардыңдаму процесінде олардың білімдерін бағалау қалыптасады. Сыныптан тыс сабақтарда оқушылар өз өңірінің экологиялық жағдайы, оның экожүйелері, еліміздегі қауымдастықтардың аумақтары және жалпы биосфера туралы білім алады, осы деңгейде экологиялық қауіптілік туралы жалпылама көрініс білімін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын процесінде, рефераттар дайындау кезінде, мектептегі конференцияларда оқушылар биосфераның көптүрлілігі және оған адамдардың әсері туралы білім кеңейтеді және тереңдетеді. Экологиялық білім туралы құндылық көзқарас ғылыми-жаратылыстану білімдерін өзара іске асырылуына, оқушылардың әлеуметтік, экологиялық аспектілеріне байланысты.Спецификалық ерекшелігі құндылық тәсіл болып табылады, қоршаған ортаны қорғау мәселелері және адам қатынасы қаралады. Мұғалім базистік және табиғатты қорғаудағы білімді қалыптастыратын сабақтарында әрине оқушылардың мінез-құлықына, қоршаған ортаға қарым-қатынасына,табиғат объектілеріне әсер етеді. Білім оқушылардың түрлі іс-қызметін табиғатты қорғау және қалпына келтіру алғышарттарын жасайды бірақ бұл қызметтітікелей сабақтың шеңберінде ұйымдастыру өте қиын көбінесе мүмкін емес. Сабақтарда және сыныптан тыс жұмыстарда мұғалім оқушылардыпрактикалық қызметке, туған өлкені қорғауға, өсімдіктер мен жануарларды, экологиялық проблемаларды зерттеуге қатысыруға мүмкіндігі бар.Осылайша, сыныптық және сыныптан тыс оқудың өзара бірлесуіарқылы іс-әрекет қалыптасады [8]. Оны әсіресе экологиялық білім беруде практикада жүзеге асыру үлкен мәнге ие, өйткені оқушылардың практикалық қызметтегі ең көрнекті көрінісі табиғатқа деген қарым-қатынасы болып табылады, онда адамгершілік-этикалық құндылықтары, эстетикалық сезімі, қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылын түсінуі туралы ғылыми негіздерде көрсетіледі. Экологиялық практикалық қызметті ұйымдастыруда оқушылардың сыныптағы жұмысы сияқты сыныптан тыс жұмыстарына да көп назар аудару керек [27]. Бейнелеу өнері, технология сабағын сабақтан тыс уақытта жүргізу кезінде пайдаланылатын материалдардың экологиялық бағыттылығының болуы, оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға ықпал етуі мүмкін. Сыныптан тыс жұмыстың мақсаты әр сабақты жүргізу кезінде нақты тәрбиелік мақсаттар қоюды және белгілі бір білім беру міндеттерін шешуді көздейді, ал бұл мұғалімнің тақырыпты дұрыс таңдуына, тәрбиелеу мен білім беру міндеттерініңсабақтастығының әдістері мен жұмыс тәсілдерінің болуын көздейді.Сыныптан тыс жұмыстардыүйлестіру процесінде мұғалім келесі міндеттерді шешеді:оқушыларға қосымша білім беру, қоршаған әлемнің заңдылықтарын, заттар мен құбылыстардың өзара қасиеттері мен байланыстарын, қазіргі ғылым деңгейінің тиісті сипатын, оның ғылымилық принципінің дамуын болжайды;ұжымдық қызметте балаларды тәрбиелеуде мұғалімге мынадай нысандар мен әдістерді таңдап алуды міндеттейді: сыныптан тыс жұмыс процесінде оқушылардың бірлескен қызметін ұйымдастыру. Сыныптан тыс жұмыстың педагогикалық дұрыс ұйымдастырылуы оқушылар арасында достық қарым-қатынасты тәрбиелеуге, талап қоя білуге, бір-біріне көңіл аударуға, қамқорлық жасауға ықпал етеді. Жүйелілік, дәйектілік сабақтан тыс жұмыстың тиімділігін арттырады. Оқушылардың сыныптан тыс жұмыстары ерекшелігі еріктілігі, белсенділігі дербестігі мен сыныптағы жұмыстан өзгеше. Мұнда олар өздерін қызықтыратын және еліктейтін мынадай қызмет түрлерін таңдай алады. Сыныптан тыс жұмыстың оқу сабақтарымен байланысы мұғалімдердің қалыптасуы бойынша оқушылардың құндылық бағдарларының күш-жігерін біріктіруден тұрады, оқушылардың адамгершілік-эстетикалық сезімдерін дамыту, оның қабылданған ғылыми негізін табиғатта пайдалану саласында тәжірибеге баулу. Мектепте экологиялық білім беру бойынша практикасын зерделеуде мына жұмыстарға табиғатты сұлулықтың көзі ретінде қарауға, адамдардың денсаулығымен ғылыми-танымдық қызметіне жеткілікті түрде назар аударылмайтыны куәландырылды. Оқушылардың білімі негізінен табиғаттың материалдық маңыздылығын көрсетеді. Бағдарламалық материалды зерделеу кезінде оқушылар табиғаттағы мінез-құлық ережелерін, моральдық таңдау ситуацияларын, әртүрлі кітаптарда, журналдарда, газеттердегі сипаттарды кеңінен талқылайды. Күнделікті тәжірибеде оқушыларға шарт қояды, нақты жағдайларда - орманға, саябаққа қыдырғанда, экскурсиялық зерттеулерді орындағанда, жорықтарға шыққанда, мектептегі немесе үй іргесіндегі жұмыстарда және т. б. шешім қабылдауына тура келеді. Мұндай жағдайлар үнемі пайда болады. Бұл ретте мұғалімнің міндеті оқушылардын назарын оқиғаға аудару, қатысушылардың мінез-құлқын бағалауға көмектесу, егер мүмкін болса жіберілген қателерін түзетіп, дұрыс шешім таба білуге, қақтығысты шешуге бағытталған күш-жігерді көтермелеуден тұрады. Сыныптан тыс жұмыстардың айтарлықтай мүмкіндіктерімен қоса, шешімде көрсетілген міндеттері бар. Адамдардың әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру қызметі оның табиғатқа күтпеген күнделікті оң және теріс өзгерістерге ықпал етуі мүкін. Антропогендік факторлар туралы білімді оқушылар бағдарламалық материалды зерделеу кезінде ие болды, адамдардың табиғаттағы шаруашылық қызметі,табиғаттағы өзгерістер туралы, соның нәтижесінде пайда болатын мынадай өзгерістер туралы, олардың адам денсаулығына және оның шаруашылық қызметі туралы ақпаратты қамтиды[27]. Е. П. Торохованың пікірінше, ұстаздың үлгісі үлкен маңызға ие деп санайды, оқушылардың тәртібіне және санасына,олардың табиғатқа қарым-қатынасына белсенді әсер етеді. Педагогқа сыныптан тыс жұмысты өлкетану негізінде құру маңызды, балаларға табиғат құпиясын, өз өлкесі оның байлықтары туралы білуге көмектеседі. Бастауыш сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастырудың жетістіктері мұғалімнің оның мақсаттары мен міндеттерін, әдіс-тәсілдерін ғана білумен байланысты емес, сонымен қатар оқу-тәрбие процесін іске асыру үшін қажетті жағдайлар жасауы маңызды. Оның ішінде негізгі болып мыналар табылады:-жас және психологиялық ерекшеліктерін қабылдау және оқушылардың табиғатты тануы;-пәнаралық байланыстарды күшейту;-өлкетану тәсілін іске асыру;-өмірімен және еңбегімен тығыз байланыс;-оқулықпен және сыныптан тыс жұмыстардың өзара байланысы;-мұғалімдердің, балалар мен ересектердің табиғатқа оң қарым – қатынасы туралы мысалдар пайдалану;-табиғи компоненттерарасындағы өзара қарым-қатынас пен өзара байланыстуралы білімді қалыптастыру [51]. Қазіргі бастауыш мектепте бастауыш сынып оқушыларының сабақта және сыныптан тыс жұмыста экологиялық мәдениет негіздерін қалыптастыру үшін қандай технологияларды пайдалану керектігітуралы сұрақ маңызды мәселе болып табылады. И. М. Чередов көрсеткендей сыныптан тыс сабақтарда экологиялық мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктері, сыныптағы нақты нысанын таңдау мен жалпы дамыту, балалардың мүдделерін және жергілікті жағдайларымен байланысты [52]. Бастауыш сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру сыныптан тыс жұмыстар түрлері мен әртүрлі типтерінің өзара байланысы жағдайында ғана болуы мүмкін.Түрлі қызмет оқушыларға адамның табиғатпен байланыстары туралы білімін терең меңгеруге мүмкіндік береді, шынайы өмірде экологиялық проблемаларды көре білу, табиғатты қорғау бойынша қарапайым біліктіліктерді үйрену. Өзінің"жаратылыстану " бағамы бойынша сыныптан тыс жұмыс мазмұны, ұйымдастыру формасы, әдістерін өткізу өте әр түрлі:-жеке жұмыс;-топтық жұмыс;-бұқаралық іс-шаралар. Жеке жұмыс жекелеген балаларға арналған нақты тапсырмаларды қамтиды, табиғатқа қызығушылығын көрсетеді. Оларды жүргізуде бұл тақырып әртүрлі болуы мүмкін: табиғат немесе үй бұрышындғы өсімдіктер мен жануарлардың күтімі бойынша; бағдарламалық минимумнан бөлек жеке бақылаулар жүргізу; табиғат туралы оқыған әдебиеттерінің материалдары бойынша әңгімелесу; үйде қарапайым тәжірибелер қою және т. б. Сыныптан тыс жеке жұмыстытың маңызды түрі -табиғат туралы әдебиеті әлі күнге дейін үйден оқу. Қазіргі кезеңде В. Бианки, М. Пришвин, И. Акимушкина, Н.Сладкова, Ю. Дмитриева және т. б. ғалымдардың еңбектерінде өзекті болып қалуда. Оқырман алдында тірі және өлі табиғаттың қызықты әлемін ашатын, тәрбиелеуге ықпал ететін, ұқыпты және оған деген сүйіспеншілік. Сыныптан тыс жеке жұмыс түрлеріне табиғаттағы маусымдық өзгерістер бақылауда жатады. Олардың астында күнделікте көзделген тапсырмалардығана бақылау көзделмейді, сонымен қатар нақты байқаулар менбайланысты, беретін дамытудың біртұтас құрылымы, өмір салты, тірі жаратылыстардың дамуы туралы. Оларды бақылау процесі сатысында өңдеу және жинақтап қорыту, алынған деректерді қалыптастыру, балалардың бойындағы дағдыларын зерттеу. Ең көп тараған түрлері сыныптан тыс топтық жұмыс бағамы бойынша "жаратылыстану ды" жатқызу керек:эпизодикалық топтардың жұмысы, көбінесе мектепте бұқаралық іс-шаралар, ауданда табиғаттану бағытындайындау. Оны жүзеге асыру үшін балаларды іріктеп және топтар құрастыру қажет қызықтыратын, зерттелетін проблема және нық тұруына жоғары қызығушылық пен қатысу. Эпизодтық топ, әдетте уақытша құрамнан тұрады, бұқаралық іс-шаралараяқталғаннан кейін ыдырайды;сыныптан тыс жұмыстың негізгі нысаны– табиғатқа әуесқойлығы бар жастарға үйірмелер құру, жалпы жұмыстарды күтіп-ұстау жөнінде, кең бағыты, сондай-ақ нақты тақырыптық мамандандыру. Мысалы, "Жас эколог" үйірмесі, " Бөлмеге әуесқой өсімдіктер", "Зерттеуші" және т. б. Сыныптан тыс жұмыстың көпшілік түрлері барлық бастауыш сынып оқушыларын іс жүзінде қоғамдық пайдалы еңбекке тартуға мүмкіндік береді (оқушылардың бір немесе бірнеше сыныптарына, бір немесе барлық параллельді). Оларға жататындар: кештер, конференциялар, мерекелер, олимпиадалар, викториналар, ертеңгіліктер, тақырыптық апталықтар, экскурсиялар, конкурстар, марафондар, рөлдік ойындар, бекеттер бойынша саяхат КВН [53]. Сыныптан тыс топтық жұмыс үйірмесін мейлінше табысты өтеді. Қоршаған әлем бойынша дәл үйірмелер сыныптан тыс жұмыстар тәжірибесінде тараған. Оларменоқушылар айналысады, адамдар мен тірі табиғаттың өзара қызығушылығының байланыстарын зерделеу. Көбінесе үйірмелерде бір жастағы 15-20 адамдар жақын даярлық деңгейі бар және мүдделерімен айналысады.Үйірме сабақтары жоспарлы түрде өтеді, көп түрлі және мақсаты сирек ықпал етеді, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру үшін олардың орталықтарының түрлерін қарау. В. М. Минаеваның пікірі бойынша [24], экологиялық үйірме бағдарламалары экологиялық білім берудің негізгі мазмұнының аспектілерін көрсетуі тиіс:-ғылыми-танымдық;-құндылық;-нормативтік;-практикалық-іс-әрекеттік. Үйірме жұмысы әртүрлі нысандар мен жұмыс әдістерін пайдалануға мүмкіндік береді. Сыныптан тыс жұмыстың келесі формалары бар:-топтық бақылау өткізу үшін қол жетімді өлі және тірі табиғаттың объектілерін,құбылыстарда байқалатын терең бағытталған себептерін, табиғат әртүрлі компоненттері арасындағы байланыстардын орнатуынанықтау;-экологиялық экскурсиялар, өлкетану мұражайлары, жақын орындар (орман, дала, саябақ), кейіннен жиналған мәліметтер;-табиғаттану бойынша атақты ғылыми әдебиетті балаларға сыныптан тыс ұжымдық оқу;-тірі табиғат бұрышын ұйымдастыру, өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жасау тәжірибелерін жүргізу;-экологиялық мерекелер өткізу ертеңгіліктер, КВН, ауызша журналдар;жылжымалы немесе стационарлық хайуанаттар бағымен танысу;табиғатты қорғау, өсімдіктер мен жануарлардыңадам өміріндегі маңызы мен пайдасы туралы әңгіме;-өлкетану бұрышын, альбом, газет қабырғаларын ресімдеу [24]. Солардың кейбіреуін егжей-тегжейлі қарастырайық. Табиғатты зерттеуде заттар мен құбылыстарды, тікелей бақылаулар мен зерттеулерсіз елестетуге болмайды. Сондықтан практикада көп орынды табиғатқа экскурсия жасау алады. Жүйелі түрде экскурсиялар жүргізу –оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру қажетті шарт [53].Экскурсия – бұл нысан оқу үдерісін ұйымдастыруға бағытталған оқу материалдарын игеру, бірақ мектептен тыс жүргізіледі. Экскурсияда бүкіл сынып қатысқан кезде экскурсияның материалы жаратылыстану бағдарламасымен тығыз байланысты болады, ол бүкіл сынып жұмысының нысанына айналады. Бұл жағдайда ол сабақтың маңызды жүйесіне кіреді, оқу процесінің бір бөлігі болып табылады. Сонымен қатар оның неғұрлым қызығушылығы бар оқушылармен топта және жекелей жүргізген экскурсия сыныптан тыс жұмыстың нысаны болуы мүмкін [54]. Экскурсия бойынша өзіне тән белгілері мыналар:-кеңістікте жүріп-тұру көмегімен оқушылардың білімді жылдам меңгеруі;-әлемді зерттеудің синтетикалық тәсілі, негізінен талдау арқылы;-пәндік зерттеу тәсілі;-эмоциясы. Сыныптан тыс экскурсияның педагогикалық мәні өте зор.Табиғатта экскурсияның ерекше мәні бар. Табиғи ортаға түскенде заттар мен құбылыстардың алуан түрлілігі, оқушылар біржағынан талдауды, бір-бірімен және өлі табиғат организмдерімен байланыс орнатуды үйренеді.Табиғаттағы экскурсиялар табиғатты толықтай зерттеудің бір тәсілі, табиғат туралы әңгімелер немесе кітап оқу емес, яғни табиғат құбылыстары мен объектілерін зерттеу. Бұл жерде оқушылардың эстетикалық қабылдауына шығармашылық жұмыстарын ұйымдастыруына, бастамалары мен қадағалауларына үлкен мүмкіндіктер ашылады. Экскурсияның тәрбиелік мүмкіндіктері де көп. Дәл экскурсияларда оқушылардың табиғатқа деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін, эстетикалық сезімдерін оятып тәрбиелейді. Олар оның сұлулығын көріп, табиғатқа деген күтімнің қажеттілігін түсінеді. Экскурсия жағдайында алған білімдері балалар жадында өте берік және ұзаққа төселеді. Экскурсиялар оқушылардың экологиялық санасын қалыптастыруға септігін тигізеді. Осылайша, сыныптан тыс жұмыстың маңызды нысаны бастауыш мектеп оқушыларын табиғатқа шығару арқылы экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған [53]. Сыныптан тыс жұмыс нысандарының арасында «жаратылыстану » Т. И. Тарасова, Т. Т. Калашников және т. б. экологиялық-өлкетануды зерттеуді бөледі [27].Мектепте экологиялық өлкетану экологиялық білім берудің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Экологиялық-өлкетану ұйымының оқушылармен жұмыстары кешенінде экологиялық білім берудің негізгі міндеттерін шешуге мүмкіндік береді: облыстағы табиғаттын көптүрлілігі мен ерекшеліктерін зерттеу, оқушыларға экологиялық мақсатқа сай қоршаған ортамен өзара іс-қимыл тәжірибесін жинақтау, қоршаған ортаның экологиялық жағдайын зерттеп, оның негізгі компоненттерін анықтау (ауаның, топырақтың, өсімдіктердің және т. б.), сондай-ақ табиғатты қорғаудағы тәжірибелік қызмет.Қоршаған ортаны зертеу тақырыбы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: «Экологиялық жағдайды сыныпта, мектеп ішінде зерттеу», «Мектептің экологиялық жай-күйін зерттеу» экологиялық жоба «Өзенінің туған өлкесі» және т. б. [55]. Экологиялық апта өткізу сыныптан тыс жұмыстың бір нысаны болып табылады. Экологиялық апта процесін өткізуде балалар қарапайым экологиялық білім алады. Бастауыш сынып балалардың экологиялық мәдениетінің жалпы деңгейіна рттыруға ұмтылады. Бұл үшін түрлі ойын-сауық бағдарламалары ұйымдастырылады, олар балалардың экологиялық мәдениеті мен мазмұнын тәрбиелеуді көздейді. Дайындау кез-келген мерекеге көп талап етеді, бірақ балалар жақсы көреді, белсенді қатысуға шақырды. Кез-келген мереке дайындықты көп талап етеді, бірақ балалар оған белсенді қатысуды жақсы көреді. Олар көрермен болудан шаршайды, олардың өздеріне батырлар кейіпкерлері болған қызықты.Мерекелердің тәрбиелік мәні өте зор [56]. Қазіргі уақытта педагогикалық зерттеулерде үздіксіз экологиялық білім беруде ойын түріне көп көңіл бөлінуде [57]. Қоршаған ортамен таныстыру бойынша ойындардың мазмұны алуан түрлі. Оларда балалардың мүдделері айқын бейнеленеді олардың армандары жүзеге асырылады. Бұл жеке тұлғаны тәрбиелеу, адамгершілік сезімдер мен ниетін қалыптастыруда ойын маңызды құрал. Шығармашылық ойынды дамыту балалар өміріндегі қажетті қасиеттерді тәрбиелеуге ықпал етеді: бағытталған, тапқырлық, табандылық танытады. Ойын жеке тұлғаны қалыптастыруға қызмет етеді. Ол психикалық процестерді жандандырады, қоршаған әлемді танып білуге қызығушылық тудырады. Балалар қиындықтарды еңсереді, өз күшін жаттықтырады, дағдылары мен қабілеттерін дамытады. Ойын кез-келген оқу материалын қызықты етіп жасауға көмектеседі, қуанышты көңіл-күй тудырады, білім меңгеру процесін жеңілдетеді. Ойналған рөл оқушыларды оқытуда оң әсер тудырады. Л. С. Выготский. В. С. Мухина сияқты отандық психологтардың тұрғысынан ойын –бұл бала қызметіндегі белсенділігінің ерекше нысаны. Онда баланың қоршаған әлемге, адамдарға, өз-өзіне қарым-қатынасы көрінеді. Белгілі психолог С. Л. Рубинштейн пікірінше, ойын -қызметі, ол арқылы адамды түрлендіреді және әлемді өзгертеді. Адамзат ойынының мәні -суреттелген, жаңарған жарамдылық қабілеті. Ойында бірінші баланың әлемге әсер ету қажеттілігі қалыптасады және көрінеді [58,59,60]. Ойын педагог қолында баланың физикалық, интеллектуалдық және эмоционалдық қасиеттерін тәрбиелеу, баулу, өмір сүру табиғат пен қоғам дамуының құралы болуы мүмкін. Осылайша, ойын әдістемесі және оны пайдалану бастауыш сынып оқушыларына экологиялық білім берудің органикалық бөлігі болуы тиіс. Ойынның оң жақтарын ескере отырып, адамның табиғатпен қарым-қатынас мәдениеті оған тиісті экологиялық этика беру сияқты тәрбиелеу маңызды құрал [57]. Ойынның кейбірі - маңызды, іскерлік - көбіне жасөспірімдерге және ересектерге арналған.Тағы біреуі - дидактикалық, танымдықоларды оқытудың барлық кезеңдерінде пайдаланады.Үшінші - сюжеттік-рөлдік немесе жай ғана рөлдік - барлық жасқа кіші және жасөспірімдерге қызық. Сондықтан бастауыш мектепте әсіресе практикада дидактикалық ойындарды оқыту және бірнеше рөлдік ойындар жиі пайдаланылады. Олар үшін бастауыш сынып оқушыларына экологиялық білім беру үлкен әлеуетті мүмкіндіктер береді [57]. Соңғы он жылдықта жобалар әдісі мектепте барлық пән мұғалімдер соның ішінде бастауыш сынып мұғалімдерінің арасында үлкен қызығушылық тудыруда [61]. Қоршаған ортамен таныстыру бойынша ойындардың мазмұны алуан түрлі. Оларда балалардың мүдделері айқын бейнеленеді олардың армандары жүзеге асырылады. Бұл жеке тұлғаны тәрбиелеу, адамгершілік сезімдер мен ниетін қалыптастыруда ойын маңызды құрал. Шығармашылық ойынды дамыту балалар өміріндегі қажетті қасиеттерді тәрбиелеуге ықпал етеді: бағытталған, тапқырлық, табандылық танытады. Ойын жеке тұлғаны қалыптастыруға қызмет етеді. Ол психикалық процестерді жандандырады, қоршаған әлемді танып білуге қызығушылық тудырады. Балалар қиындықтарды еңсереді, өз күшін жаттықтырады, дағдылары мен қабілеттерін дамытады. Ойын кез-келген оқу материалын қызықты етіп жасауға көмектеседі, қуанышты көңіл-күй тудырады, білім меңгеру процесін жеңілдетеді. Ойналған рөл оқушыларды оқытуда оң әсер тудырады. Оқу жобасы – бұл арнайы түрде егжей-тегжейлі рәсімделген белгілі бір проблемаларәзірлеу қарастыратын іздеу шарттарын және нақты практикалық нәтижеге қол жеткізу; бұл өз бетінше сарқылған біліктерін дамыту алынған білімдерін жаңа іздеу деңгейін нәтижелі қолдау. Жобалау әдісінің негізгі оқу идеясы туралы бағытында-оқушылардың танымдық қызетін нәтижелі яғни іс жүзінде немесе теориялық маңызды проблемаларды шешу кезінде. Оқу жобасы белгілі бір талаптарға сәйкес келуі тиіс:-Әлеуметтік міндеттерді маңызы бар болуы (мәселелер) – зерттеу, ақпараттық, практикалық;-Проблемаларын шешу бойынша іс-қимыл жоспарлау;-Оқушылардың зерттеушілік жұмысы.-Қызметінің нәтижесі "өнім" болып табылады т. б. құралы, ол әзірлеген қатысушылар үшін жұмыс тобын шешу.Құрастырылған "өнім" презентациялар түрінде ұсынылуы керек [62]. Оқу жобасы модельдеу сол жинақталған кезеңдері рәсімдерін кез келген қызмет жобасымен нақты жұмыс жүргізу. Оқу жобасын жүзеге асыру барысында жариялаған сәттен бастап оның тақырыбы аяқталғанға дейін оқушылардың үстінен жүргізілген өзін-өзі талдау зерттеу жұмыстарымен Е. Н. Землянская мұғалім мен оқушы қызметінкесте түрінде көрсеткен [63]:Кесте 1. Мұғалімнің және оқушылардың қызметі (Землянской Е. Н.)
  мұғалімоқушы
  Бірінші кезең- "батыру" жобасы
  зерттеу мақсаты мен міндеттеріне мәселе қоюТаңдау проблемалары
  Екінші кезең – ұйымдастыру қызметі
  Ұйымдастыру топтарын, өлдерін бөлу,қызметін жоспарлау бойынша міндеттерді шешуТоптарға бөлу,рөлдерге бөлу, жұмысты жоспарлау
  Үшінші кезең – қызметті жүзеге асыру
  Кеңес беру мен бақылауалға қойған жоспарға сәйкес өзіндік және белсенді жұмыс (ақпаратты іздеу, мұғаліммен консультация жүргізу, нәтиже бойынша презентация дайындау)
  Төртінші кезең – жобаның тұсаукесері
  нәтижелерін қорыту және түйіндеуЗерттеунәтижелерін көрсету
  Бесінші кезең – бағалау жұмыстары
  оқудықорытындылау, зерттеу дағдыларын бағалау Өзін бағалау
  Сыныптан тыс экологиялық үйірме жұмыстарының әртүрлері өзара бірін-бірі толықтырып, бастауыш сынып оқушыларын оқыту мен тәрбиелеу процесі. Жоғарыда сипатталған нысандарды "жаратылыстану " бағамы бойынша сыныптан тыс жұмысын кешенді пайдалану, ғалымдардың пікірінше бастауыш сынып оқушыларының қызығушылығын тануға, экологиялық жай-күйін зерттеуге, қоршаған ортаны ластануының себептерін іздеуге және дамытуға көмектеседі. Ең бастысы, балаларға туған өлкенің табиғатын қорғау бойынша ең күшті практикалық жұмысқа мүмкіндік береді. Бірінші тарау бойынша қорытындылар. экологиялық әдебиеттерді зерделеу және талдау негізінде бастауыш сынып оқушыларының тәрбиесіне тұжырымдар жасалды, оқушылардың экологиялық тәрбиесінің басым бағыты мектеп жұмысындағы оқушылардың жасын ескере отырып экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Экологиялық білім арқасында үздіксіз оқу үрдісі, тәрбие және тұлғаны дамыту жүйесін қалыптастыруға бағытталған ғылыми және тәжірибелік білім мен дағды, құндылық бағдарлары, мінез-құлық қызметі табиғи әлеуметтік қоршаған орта денсаулығын қамтамасыз ететін жауапты процес сондай-ақ экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Адам мен табиғаттың бірігу мәдениеті, адамдардың қоршаған ортада әлеуметтік қажеттіліктерін үйлесімді бірігуі мен дамытуын экологиялық мәдениет ретінде қарастырады. Экологиялық тәрбие оқушылардың жергілікті өлкетану материалдарын ескере отырып біртіндеп күрделену және тереңдету элементтер жүйесі жүргізілуі тиіс. Бастауыш сынып оқушылары үшін жергілікті табиғи ресурстардың практикалық ісіне қатыстыру қажет. Оқушыларды практикалық қызметке қосу үшін сыныптан тыс жұмыс бағамы бойынша"жаратылыстану " үлкен мүмкіндіктер береді ұйымдастырылған және оқушылардың экологиялық білімін қалыптастыра отырып мақсатты білім беру-тәрбие жұмысы процесінде жүзеге асырылады. Соңғы кездерде сыныптан тыс жұмыстарда инновациялық әдістер кеңінен қолданылады. Әдістемелік және ғылыми әдебиеттердегі талдаулар көрсеткендей бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру қазіргі заманғы технологиялары барлық сыныптан тыс уақытта әзірленеді және оның көрініс табуы жеткіліксіз. Қорытa келе, есту қабілеті зақымдалған бaлaлaрғa сыныптaн жұмыстaрды ұйымдaстыру түзете-дaмыту жұмыстaрын жүргізуде өте тиімді жaқтaрын көрсетеді. Тәрбие үрдісі нде сыныптaн жұмыстaрды ұйымдaстыруaсa мaнызды қызмет aтқaрaды. Бұл жұмысты мұғaлімдер мен тәрбиешілер белсенді түрлі әрекеттер aрқылы ұйымдaстырaды. Сaбaқтaн тыс уaқытындa білім беру, түзету міндеттері кешенді түрде орындaуғa мүмкіндік туaды.

  Материалды жүктеу (Скачать)
  Авторы:
  Трусбекова Салтанат Кабидулдановна
  Жарияланған уақыты:
  2019-08-27
  Категория:
  Логопед, дефектолог
  Бағыты:
  Мақала
  Сыныбы:
  Барлығы
  Тіркеу нөмері:
  № C-1566920478