Авторлық материал жариялағаныңыз
туралы сертификатты тегін алу үшін
+
Материал жариялау
БАҚ (СМИ) жариялаған соң номер беріліп қорғалады
Сертификатты (құжатты) тексеру

111
Эссе. Қазақстан-ұлы даланың егеменді мемлекеті
Материал жайлы қысқаша түсінік: Бұл эссе жаңа форматта позиция құрып,оған пікір келтіріп,оны нақты дәлелдеуге,дәлелді анализдеуге,шешім қабылдауға негізделген. Эссенің мектеп оқушылары мен студенттерге көмегі болады деп нақты айта аламын.
Материалды ашып қарау
Материалдың мәтіндері
Қаза қс та н-ұ л ы д ал аны ң е ге м енд і м ем леке ті. Е ге м енд ік -м ем леке ттiң с ы ртқы ж əне iш кi

са яса ты ны ң т о л ы ққа нд ы т ə уе л сіз ə р і е рік т і б ол уы .Е ге м енд iк қ а зір гі к ү н і м ем леке ттік

бил ік т ің ү сте м діг і м ен х а л ы қт ы ң т ə уе л сіз ө м ір с үр уін ің н е гіз ін д е а ны қт а л ад ы .М енің

ой ы мш а, к ө зд і а ш ып ж ұм ға нд ай қ ы сқа ғ а на у а кы тты ң іш ін д е Қ аза қс та н м ем леке ті

еге м енд і е л р етін д е қ а л ы пта сы п, х а л ы қ и гіл іг ін е ,т ə уе л сіз д іг ім із д ің т ұ р ақт ы лы ғы на о рай

бір не ш е ө зге ріс те р ж аса п т а ү л ге рд і д есе к қ а те л есп е й м із д еп о й л ай м ы н.О сы ж ол да

еге м енд і е л дің а уы з т о л ты ры п а й та рл ы қт а й қ а нд ай ж етіс тіг ін а й та а л ар е д ік ?

Бір ін ш ід ен, х а л ы қа рал ы қ а рена д а Қ аза қс та н Р есп уб л ика сы с ы ртқы с а яса тт а д а ө зін ің

бей б іт ө м ір д і, д осы ты қт ы с үй етін е л е ке нд іг ін ж ар и ял ад ы :

"...б ей б іт ш іл ік с а қт а у Қ аза қс та нны ң м ем леке ттік с а яса ты ны ң б асты м ақс а ты ..." ,- д еп

Н.Ə .Н аза рб аев с ы ртқы ж əне іш кі с а яса тта е ге м енд ік т і с а қт а п, е л ү ш ін п р акт и ка л ы қ

маңы зы б ар б арл ы қ м ем леке тп е н е ге м енд і д оста сты қт ы с а қт а п қ а л уд ы ж осп а рл ау

жол ы нд а н е гіз гі м ақс а т қ о я б іл ді. М ем леке тте р а расы нд ағы ы нты мақт а сты қ н ы ға й ға н

да ғ а на х а л ы қт ы ң к ө ңіл і ө з о ры ны нд а б ол ад ы .

Екін ш ід ен, е л ім із д ің т а уе л сіз д іг і м ен е ге м енд іг і ж ол ы нд а б асты р ол а тқа р ға н

ел басы мы з-Н .Ə .Н аза рб аев қ а за қ х а л қы ны ң ғ ы лы м м ен д енса ул ы қ ж əне д е б асқа

са л ал ард а з а м ана уи д ам уы на ө з ү л есін қ о су м ақс а ты нд а б ір не ш е т ө л е ңб егін

жари ял аға ны б əрім із ге б ел гіл і .О ға н д əл ел :" 1 992 ж ы лд ы ң ө зін д е " Қ аза қс та нны ң е ге м ен

мем леке т р етін д е қ а л ы пта су ж əне д ам у с тр а те ги ясы " д еге н е ңб егін ж ари ял аға н

бол аты н",- д еп Б А Қ ө кіл дер і ж ар ы са ж азға нд ы ғы б əрім із ге а ян .Б ұл е ңб ек е л ім із д ің

еге м енд іг і м ен т ə уе л сіз д іг ін с а қт а п қ а л у м ақс а ты нд а т и ім ді д еп т а ны лы п, е ге м енд і

мем леке ттің х а л қы е ш нə рсе ге а л аңд ам ай а ш ық а сп а н а сты нд а ө м ір с үр уі м ақс а ты нд а

өз ж ем іс ін б ерге н б ол аты н. Х ал ы қт ы е ге м енд і е л дің қ а рқы нд ы д ам уы на б ір д ен б ір

əсе р е те тін и нно ва ц иял ы қ с тр ате ги ял ар е ке нд іг ін е к ө з ж еткіз е б іл ді.

Үш ін ш ід ен, К аза хста н о сы е ге м енд ік т і с а қт а й о ты ры п, ө зін ің ж аңа б ір с а ты да ө рл еуін

де б аста п ү л ге рд і. " 2 010 ж ы лы қ а ңта рд ы ң 2 9 к ү н і е л басы Н .Ə .Н аза рб аев х а л қы на " ж аңа

онж ы лды қ- ж аңа э ко но м ика л ы қ о р л еу- Қ аза қс та нны ң ж аңа м үм ки нд ік т е р і" а тты

жол дауы н е ге м енд і е л дің х а л қы ны ң а хуа л ы н ж ақс а рту м ақс а ты нд а ж ар и я е тті. Б ұл

еге м енд і Қ аза қс та нны ң ə л ем дік ө рке ни етте т ə уе л сіз м ем леке т р етін д е к о л дана а л аты н

жаңа б аста м ал ары ны ң б ір і р етін д е т а р и хта ө з о рны б ар и гіл ік т і іс е ке нд іг і а й қы н к ө рін іс

та пты .

Қоры ты нд ы лай к е л е, Қ аза қс та н т ү р кі е л дерін ің іш ін д е е ге м енд іг ін қ ы сқа м ерзім де

ка л ы пта сты ры п, ө зін ің б ей б ит с үй гіш м ем леке т е ке нін р есм и м əл ім деп, е л басы мы зд ы ң

жаса ғ а н с тр ате ги ясы мен к ө пте ге н ж етіс тік т е р ге қ о л ж еткіз ге н к е ң б ай та қ ж ері б ар ұ л ы

дал аны ң т ə уе л сіз м ем леке ті.
Материалды жүктеу (Скачать)
Авторы:
Калкаманова Дана
Жарияланған уақыты:
2019-08-13
Категория:
Қосымша білім беру
Бағыты:
Эссе
Сыныбы:
11 сынып
Тіркеу нөмері:
№ C-1565682250
2222
333
444
555
666
7
888
999